Quận Sơn Trà thành phố Đà Nẵng cam kết thực hiện Chính sách chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 "Đúng luật - Đúng thời gian - Chất lượng"
 
 
 
 
 
 
Kỷ niệm 65 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9

 

Tới mục Đảng bộ Quận Sơn Trà

 

 

 
 
 
 
 
 
08/07/2010 - 11:35

* Văn phòng Quận ủy:
Văn phòng Quận ủy là cơ quan tham mưu giúp việc cho Quận ủy, có chức năng tham mưu, tổng hợp, trực tiếp giúp Ban Thường vụ và Thường trực Quận ủy trong tổ chức, điều hành công việc lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp hoạt động của các cơ quan tham mưu; tham mưu, đề xuất chủ trương, chính sách thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội; xây dựng đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội của cấp ủy; nguyên tắc, chế độ quản lý tài chính, tài sản của Đảng bộ Quận.

* Ban Tuyên giáo Quận uỷ:
Ban Tuyên giáo Quận uỷ là cơ quan tham mưu của Quận uỷ về công tác tư tưởng, văn hoá, khoa giáo, biên soạn và bổ sung lịch sử đảng bộ địa phương, đồng thời giúp Quận uỷ hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra các tổ chức đảng trực thuộc Quận uỷ trong việc tổ chức thực hiện các lĩnh vực về công tác tư tưởng, văn hoá, khoa giáo và bổ sung lịch sử đảng bộ địa phương. Nghiên cứu, theo dõi tổng hợp tình hình tư tưởng và dư luận xã hội, các hoạt động trong khối khoa giáo; nghiên cứu, đề xuất với Quận uỷ các chủ trương, biện pháp lớn trong lĩnh vực nói trên.

* Ban Tổ chức Quận ủy:
Ban Tổ chức Quận ủy Sơn Trà là cơ quan tham mưu cho Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy về công tác tổ chức, cán bộ, công tác tổ chức đảng và đảng viên; bảo vệ chính trị nội bộ của hệ thống chính trị thuộc Đảng bộ quận.
Tham mưu, đề xuất với Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy về chủ trương, kế hoạch, biện pháp xây dựng Đảng, quy chế, cụ thể hóa chính sách, giải pháp xây dựng Đảng về công tác tổ chức, cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ.

* Ủy ban kiểm tra Quận ủy:
Ủy ban kiểm tra Quận ủy Sơn Trà là cơ quan tham mưu cho Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng.Thực hiện những nhiệm vụ và quyền hạn của Uỷ ban Kiểm tra được quy định trong chương VII và chương VIII Điều lệ Đảng, các quy định của Bộ Chính trị, của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương và các Hướng dẫn của Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ về công tác kiểm tra và kỷ luật Đảng. Tham mưu cho Quận uỷ và Ban Thường vụ Quận uỷ thực hiện công tác kiểm tra và thi hành kỷ luật trong Đảng. Tham gia ý kiến về công tác cán bộ của Quận uỷ. Thực hiện nhiệm vụ của Quận uỷ và Ban Thường vụ Quận uỷ giao. Phối hợp với các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Quận uỷ giúp Ban Thường vụ theo dõi việc thực hiện Quy chế làm việc của Quận uỷ, kiến nghị với Quận uỷ và Ban Thường vụ Quận uỷ những vấn đề cần thiết nhằm thực hiện đúng quy chế.

* Ban Dân vận Quận ủy:
Ban Dân vận Quận ủy là cơ quan tham mưu cho Quận ủy về công tác vận động quần chúng của Đảng; Bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ công tác dân vận cho cán bộ dân vận cấp ủy.

* Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận:
Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận Sơn Trà là đơn vị sự nghiệp giáo dục trực thuộc Quận ủy Sơn Trà, có chức năng tổ chức bồi dưỡng về lý luận chính trị; các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; kiến thức và nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, đoàn thể, xây dựng và quản lý Nhà nước cho cán bộ, đảng viên trên địa bàn quận, cán bộ trong hệ thống chính trị ở cơ sở, không thuộc đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của trường chính trị Thành phố.
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Website Các Đơn vị

 
 
 
 
 
 
Video
Vui lòng cài đặt Flash Player để xem được Video
 
 
 
 
 
 

Cần cài đặt Flash Player để xem

 
 
 
 
 
 
Lượt truy cập
Số người đang online: 338
Lượt truy cập: 4940719
 
 
 
 
 
 
 
© 2009 Bản quyền UBND quận Sơn Trà thành phố Đà Nẵng
Chịu trách nhiệm: Nguyễn Tự - Chánh Văn phòng  UBND Quận Sơn Trà
Điện thoại: (84 511) 3944 049 * Fax: (84 511) 3944 053
Email: quansontra@danang.gov.vn
Designed by Da Nang ICCO