Quận Sơn Trà thành phố Đà Nẵng cam kết thực hiện Chính sách chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 "Đúng luật - Đúng thời gian - Chất lượng"
 
 
 
 
 
 
Kỷ niệm 65 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9

 

Tới mục Đảng bộ Quận Sơn Trà

 
 

 
 
 
 
 
 
14/03/2011 - 09:16
Lễ ký kết quyết định liên tịch ban hành quy chế phối hợp công tác giữa Uỷ ban Nhân dân Trà và Hội Cựu chiến binh quận

Uỷ ban Nhân dân quận Sơn Trà và Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh quận đã ký kết quyết định liên tịch ban hành quy chế phối hợp công tác giữa Uỷ ban Nhân dân quận Sơn Trà và Hội Cựu chiến binh quận.


 Nhằm thực hiện hiệu quả đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn quận, quy chế này quy định chức trách của mỗi bên trong phối hợp công tác. Nội dung phối hợp công tác bao gồm: Uỷ ban Nhân dân quận hỗ trợ, tạo điều kiện và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, uỷ ban nhân dân các phường phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để Cựu chiến binh và các cấp Hội Cựu chiến binh quận tham gia đóng góp ý kiến xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, góp phần xây dựng cơ sở đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh, tạo sự đồng thuận trong xã hội thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc, góp phần xây dựng quận Sơn Trà phát triển vững mạnh. Tham gia các chương trình, các dự án phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện mục tiêu giảm nghèo; được ưu tiên vay vốn ưu đãi sản xuất, kinh doanh theo đúng pháp luật nhằm giảm nghèo bền vững, làm giàu hợp pháp và nâng cao đời sống tinh thần, vật chất của cựu chiến binh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Tổ chức đào tạo, dạy nghề cho cựu chiến binh, cựu quân nhân, con cựu chiến binh và cựu quân nhân, chú trọng đối tượng trong diện nghèo, diện giải toả di dời để giải quyết việc làm, ổn định và nâng cao đời sống. Tham gia ý kiến trong việc xây dựng các cơ chế, chính sách và thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước cũng như những nội dung có liên quan đến hoạt động của cựu chiến binh và các cấp hội cựu chiến binh trong quận. Thực hiện tốt công tác đối ngoại nhân dân, tiếp và làm việc với các đoàn cựu chiến binh các nước đến làm việc và trao đổi công tác (nếu có)...


 Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh quận có trách nhiệm chỉ đạo các cấp hội giáo dục, động viên các thế hệ cựu chiến binh toàn quận luôn luôn giữ gìn và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và các tệ nạn xã hội. Chỉ đạo, hướng dẫn các cấp hội phối hợp với các cơ quan, đoàn thể giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường cho thể hệ trẻ; chủ trì, phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và cơ quan quân sự địa phương tập hợp cựu quân nhân sinh hoạt trong câu lạc bộ cựu quân nhân; đồng thời bồi dưỡng, động viên cựu quân nhân giữ gìn và phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia các phong trào ở cơ sở, tham gia thực hiện có hiệu quả chương trình “5 không”, “3 có” của thành phố phát động. Phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho các cấp hội và hội viên kiến thức, kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh, động viên cựu chiến binh nâng cao ý chí, nghị lực, quyết tâm vượt khó vươn lên, giúp nhau làm kinh tế để xoá nghèo, làm giàu hợp pháp, nâng cao đời sống, thực hiện mục tiêu không có hộ cựu chiến binh nghèo, góp phần thực hiện chương trình giảm nghèo của quận. Phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức đào tạo, dạy nghề và đề xuất chế độ, chính sách trong đào tạo, dạy nghề đối với cựu chiến binh, cựu quân nhân, con cựu chiến binh và cựu quân nhân. Chỉ đạo các cấp hội phối hợp với cơ quan chức năng ở địa phương tuyên truyền, động viên, tổ chức cho cán bộ, hội viên cựu chiến binh tham gia tích cực, hiệu quả, thiết thực phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” gắn với phòng trào thi đua yêu nước của địa phương. Tham gia thực hiện giám sát hoạt động của cơ quan, cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật; giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cựu chiến binh, kịp thời phản ánh những kiến nghị của cựu chiến binh và các cấp hội cựu chiến binh quận đến các cơ quan liên quan để giải quyết theo thẩm quyền. Phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết chế độ, chính sách có liên quan đến cựu chiến binh  và các cấp hội cựu chiến binh trong quận. Chủ động đề xuất và tích cực tiến hành các hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước...


 Về phối hợp thực hiện các chương trình công tác trọng tâm, hằng năm, Uỷ ban Nhân dân quận thông báo chương trình phối hợp với Hội Cựu chiến binh quận để góp phần thực hiện các chương trình công tác trọng tâm của Uỷ ban Nhân dân quận; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và uỷ ban nhân dân các cấp chủ động thông báo chương trình phối hợp công tác với Hội Cựu chiến binh cùng cấp, nhằm phát huy hiệu quả hoạt động của Hội Cựu chiến binh trong tham gia thực hiện chương trình công tác trọng tâm của chính quyền, địa phương, cơ quan, đơn vị. Thường trực Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh quận có trách nhiệm tham gia tích cực các ban bhỉ đạo liên ngành của quận khi được uỷ ban nhân dân mời tham gia thành viên; đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn, động viên, vận động cựu chiến binh, các cấp Hội Cựu chiến binh trong quận quán triệt, tham gia thực hiện các nhiệm vụ, chương trình phối hợp đã được ký kết. Quy chế phối hợp công tác giữa Uỷ ban Nhân dân quận và Hội Cựu chiến binh quận cũng quy định cụ thể chế độ thông tin, báo cáo, chế độ hội nghị và việc hỗ trợ kinh phí cho hoạt động phối hợp cũng như các hoạt động khác của các cấp Hội Cựu chiến binh trong quận./.


        Đặng Vũ Quang
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Website Các Đơn vị

 
 
 
 
 
 
Video
Vui lòng cài đặt Flash Player để xem được Video
 
 
 
 
 
 

Cần cài đặt Flash Player để xem

 
 
 
 
 
 
Lượt truy cập
Số người đang online: 354
Lượt truy cập: 5159728
 
 
 
 
 
 
 
© 2009 Bản quyền UBND quận Sơn Trà thành phố Đà Nẵng
Chịu trách nhiệm: Nguyễn Tự - Chánh Văn phòng  UBND Quận Sơn Trà
Điện thoại: (84 511) 3944 049 * Fax: (84 511) 3944 053
Email: quansontra@danang.gov.vn
Designed by Da Nang ICCO